Mateu Servera

Pàgina d'inici » Sobre/About

Sobre/About

Sobre el blog (Cat) 

En aquest blog pretenc plasmar les idees, dades, sensacions i emocions que em vagin sorgint al voltant dels temes del meu interès. La majoria d’entrades seran en català, però també intentaré combinar entrades en castellà i anglès … El bloc és fonamentalment per a mi, per mantenir la memòria dels fets i les idees, però obert a totthom.

Sobre el Blog (Cast)

En este blog pretendo plasmar las ideas, datos, sensaciones y emociones que ve vayan surgiendo alrededor de los temas de mi interés. La mayoría de entradas serán en catalán, pero también voy a intentar combinar entradas en castellano e inglés… . El blog es fundamentalmente para mi, para mantener la memoria de los hechos y las ideas, pero abierto a todos.

About the Blog (Eng)

I intend to capture ideas, data, sensations and emotions in this blog. Everything that is emerging around my topics of interest. Most entries will be in Catalan, but I will also try to combine entries in Spanish and English …. The blog is fundamentally for me, to keep the memory of the facts and ideas, but open to everyone.

%d bloggers like this: